Kompanija Aquastatin u Tematskom biltenu Ekapije –  „Kreiranje nove vrednosti – reciklaža, obnovljiva energija, ekologija“. Drago nam je što smo svojim učešćem doprineli kvalitetu ovog biltena i zadovoljni smo što smo uspešno predstavili naš inovativni proizvod Condust.

Ovo sredstvo trenutno obara sve vrste prašine i onemogućava njihovo ponovno raspršivanje, a njegova inovativnost se ogleda u tome što obara i nekvašljivu ugljenu prašinu. Na taj način je sprečeno razvejavanje toksičnih čestica, čime se postižu izuzetni efekti u zaštiti životne sredine i prevenciji incidenata u rudarskom i građevinskom sektoru.
 
Po kom principu funkcioniše Condust?
Condust se na željenu površinu nanosi u tečnom stanju pomoću cisterne sa mlaznicama, poljoprivredim prskalicama ili atomizerima, ili odgovarajućim sistemom za raspršivanje, u zavisnosti od veličine i pristupačnosti lokacije. Zahvaljujući hemijskom sastavu, tretirana površina ostaje dugotrajno vlažna, jer se uspostavlja dinamička ravnoteža između površinskih molekula i vlage iz vazduha.
 
Gde se sve primenjuje Condust?

Condust je našao primenu u brojnim granama industrije. Izvanredne rezultate daje na površinskim kopovima uglja, presipnim mestima i transportnim trakama na kojima se transportuje ugalj, jer gotovo momentalno kvasi nekvašljivu ugljenu prašinu, što nijedan drugi preparat ne postiže u toj meri.

Osim toga, u energetici i rudarstvu se koristi za sprečavanje razvejavanja pepela sa deponija termoelektrana i čestica prašine sa jalovišta rudnika. Ove čestice sadrže toksične materije koje izuzetno loše utiču na zdravlje ljudi okolnog stanovništva tako da proizvod Condust rešava veliki ekološki i zdravstveni problem.
U putarskoj industriji, primenu je našao u tretiranju makadamskih i zemljanih puteva čime se poboljšavaju njihove performanse i produžava im se vek trajanja (sprečava se odnošenje materijala i zaprašivanje okoline izazvano prolaskom vozila). Takođe, Condust je pogodan za korišćenje pri izgradnji asfaltnih puteva pre faze postavljanja asfalta.
U građevinarstvu sprečava zaprašivanje okoline građevinskim materijalom (pesak, cement,..) tokom izvođenja građevinskih radova, izgradnje, rekonstrukcije ili rušenja objekta.
U proizvodnji cementa i betona, smanjuje rizik po zdravlje ljudi, čestično zagađenje vazduha i mogućnost havarija postrojenja, do kojih može dovesti povećana emisija prašine. Osim što eliminiše prašinu i njen štetan uticaj na okolinu, proizvod ne utiče na krajnje karakteristike betona.

Condust je našao primenu i u drvnoj industriji. Tokom procesa prerade drvenih materijala, kao nusprodukt se javlja velika količina piljevine čija povećana koncentracija u vazduhu izaziva ekološke i zdravstvene probleme. Primena Condust sredstva ovaj problem efikasno rešava.

Takođe, pri transportu praškastih materijala, Condust se može koristiti za sprečavanje razvejavanja praškastih materijala prilikom transporta (drumskog, železničkog ili vodenog). Tretiranjem površinskog sloja utovarenog materijala obezbeđuje se njegova dugotrajna vlažnost, sprečava se odnošenje vazdušnim strujanjem i na taj način smanjuje se nepovoljan uticaj kako na životnu sredinu, tako i gubitak materijala.
Posebno ekološki značajna primena je u sanaciji deponija i tretmanu čvrstog otpada.
Tretmanom površine deponija ili primenom sredstva prilikom pretovara čvrstog otpada, smanjuje se emisija fine prašine u atmosferu, a samim tim i zagađenje životne sredine.
 
Kakvi su planovi za naredni period?
Misija kompanije Aquastatin je da sačuva ljudske živote, zdravlje i materijalna dobra od požara i zagađenja.
Tokom ovih godina, Aquastatin je ulagao u ljudske resurse, razvoj proizvoda i proizvodne kapacitete. U ovoj godini planiraju i rade na uspostavljanju strateške saradnje sa inopartnerom, a cilj im je da sa ovakvim trendom rasta svake godine osvajaju po jedno novo tržište. Svakako, kvalitet i inovativni pristup rešavanju gorućih problema u industriji je nešto što će Aquastatin -u uvek biti na prvom mestu.